ONLINE VERKOOPVOORWAARDEN 

1. DRAAGWIJDTE

Wahl GmbH, Villinger Straße 4, 78112 St. Georgen, Duitsland, telefoon: +49 7725 4940 -0, fax: +49 7725 4940 -145, e-mail: info@wahlgmbh.com ("Wahl GmbH")) distribueert de producten die in de online shop ('Online Shop') worden verkocht volgens de volgende algemene voorwaarden ('Verkoopvoorwaarden' ). Eventuele algemene voorwaarden van u zijn niet van toepassing, zelfs niet als Wahl GmbH ze niet uitdrukkelijk heeft afgewezen. 

2. HERROEPINSRECHT

Als u een consument bent, hebt u het recht om de overeenkomst zonder opgaaf van reden te herroepen in overeenstemming met het volgende: 

3. KLANTENACCOUNT

U kunt ook een klantenaccount aanmaken (zie Gebruiksvoorwaarden). Met een dergelijk klantenaccount kunt u op een later tijdstip inloggen met uw inloggegevens en uw voorkeuren wijzigen. Als u inlogt met uw inloggegevens in verband met toekomstige bestellingen, hoeft u de verzendinformatie niet opnieuw op te geven. 

4. SLUITING VAN HET CONTRACT EN INFORMATIE OVER HET BESTELPROCES

4.1        De weergave van goederen in onze Online Shop vormt geen aanbod voor het sluiten van een koopovereenkomst. Door de bestelknop in het besteloverzicht aan te vinken, dient u uw bestelling in en dus een juridisch bindend aanbod. Voordat u uw bestelling voltooit, worden alle door u geselecteerde producten weergegeven in een besteloverzicht ter goedkeuring. U kunt dan eventuele invoerfouten identificeren en corrigeren voordat u uw bindende bestelling plaatst, door terug te keren op de vorige pagina of door op de aangewezen knop op de overzichtspagina te klikken. We zullen de ontvangst van uw bestelling zonder onnodige vertraging per e-mail bevestigen. Wahl GmbH behoudt zich het recht voor om uw aanbod te accepteren of te weigeren. Het contract komt tot stand wanneer Wahl GmbH een bevestiging van het koopcontract per e-mail of door verzending van het betreffende product naar u stuurt.  

4.2        Het contract kan in de Duitse taal worden gesloten. De contractvoorwaarden worden na het sluiten van de overeenkomst door Wahl GmbH opgeslagen, maar zijn niet langer voor u toegankelijk. In de door Wahl GmbH verzonden bevestiging van het koopcontract wordt echter de inhoud van het contract uiteengezet; we raden u daarom aan om het te bewaren voor toekomstig gebruik. Bovendien blijven de Verkoopvoorwaarden toegankelijk in de Online Shop.   

5. LEVERING

5.1   Leveringstermijnen en leveringstermijnen worden verstrekt in de loop van het bestelproces.  

5.2   Er kunnen verschillende leveringstermijnen van toepassing zijn als u meerdere producten bestelt.

6. PRIJZEN EN BETALINGSVOORWAARDEN

6.1   De aankoopprijzen van de producten worden bepaald door de prijskaartjes in de Online Shop op het moment van de bestelling. Alle prijzen zijn voorzien in Euro en zijn inclusief de toepasselijke BTW. De verzend- en verpakkingskosten worden apart weergegeven. 

6.2    Betalingen kunnen alleen worden gedaan met creditcard (VISA of MasterCard), SEPA-Direct Debit, Maestro-kaart of PayPal.  

6.3    De koopprijs is onmiddellijk bij het sluiten van de koopovereenkomst verschuldigd. De verzending van de producten vindt plaats na ontvangst van de betaling. In geval van betaling met een creditcard wordt uw creditcard belast op het moment dat uw bestelling door Wahl GmbH wordt geaccepteerd.  

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

7.1   De producten blijven eigendom van Wahl GmbH totdat de prijzen voor de te leveren producten volledig zijn betaald.

7.2   U bent verplicht om zorgvuldig met de producten om te gaan zolang ze onder het eigendomsvoorbehoud vallen.

8. UW RECHTEN IN GEVAL VAN GEBREKEN

8.1   In geval van gebreken heeft u de wettelijke garantierechten.

9. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADECLAIMS

9.1   De aansprakelijkheid van Wahl GmbH voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid, ongeacht de rechtsgrond, is als volgt beperkt:  

  1. Wahl GmbH is aansprakelijk tot het bedrag van de voorzienbare schade die kenmerkend is voor dit type contract als gevolg van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen; 
  2. Wahl GmbH is niet aansprakelijk wegens een licht nalatige schending van enige andere toepasselijke zorgplicht.

9.2   De bovengenoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing op enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder op aansprakelijkheid onder de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkthaftungsgesetz) en aansprakelijkheid voor verwijtbaar veroorzaakt letsel van leven, lichaam of gezondheid. Bovendien zijn dergelijke aansprakelijkheidsbeperkingen niet van toepassing indien en voor zover Wahl GmbH een specifieke garantie heeft aanvaard. 

9.3   De punten 9.1 en 9.2 zijn van overeenkomstige toepassing op de aansprakelijkheid van Wahl GmbH voor nutteloze kosten. 

9.4   U bent verplicht om adequate maatregelen te nemen om schade te voorkomen en te verminderen.

10. KLANTENSERVICE EN BESLECHTING VAN GESCHILLEN

10.1   U kunt contact opnemen met onze klantenservice in geval van vragen, retouren of klachten via het telefoonnummer +49 7725 4940 -150 of per e-mail onder service" 

10.2   De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting (OS Platform), dat toegankelijk is op www.ec.europa.eu/consumers/odr. Wahl GmbH is echter niet bereid of verplicht om deel te nemen aan geschillenbeslechtingsprocedures voor een bemiddelingsorgaan voor consumenten.  

11. ALLERLEI

11.1   De wetten van de Bondsrepubliek Duitsland zijn van toepassing met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG), en met uitzondering van dwingende wetgeving inzake consumentenbescherming van het rechtsgebied van uw gebruikelijke verblijfplaats.

11.2   Als u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke bijzondere activa (Sondervermögen) bent, is München, Duitsland de exclusieve plaats voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract. 

11.3   Mocht een van de bepalingen van deze Verkoopvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn of worden, dan heeft dit geen invloed op de rest van het contract dat met u is gesloten. 

BIJLAGE "INFORMATIE OVER HET WETTELIJKE HERROEPINGSRECHT"

SECTIE 1 

Als u één product of meerdere producten hebt gekocht, die in één zending worden geleverd, is de volgende instructie over het herroepingsrecht van toepassing: 

 Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven, de goederen fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Wahl GmbH, Returns Department, Villinger Straße 4, 78112 St. Georgen, Duitsland, telefoon: +49 7725 4940 -150, e-mailadres: service@wahlgmbh.com) oop de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de intrekking 

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om ons terug te trekken uit dit contract. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het vroegst is. 

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

U zult de directe kosten van het retourneren van de goederen moeten dragen.  

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen. 

SECTIE 2

Als u meerdere producten hebt gekocht, die in gedeeltelijke verzending worden geleverd, is de volgende instructie over het herroepingsrecht van toepassing: 

Informatie over het herroepingsrecht

Herroepingsrecht 

U hebt het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een derde partij anders dan de vervoerder en door u aangegeven door uinstemt met het fysieke bezit van het laatste goed, verkrijgt. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Wahl GmbH, Returns Department, Villinger Straße 4, 78112 St. Georgen, Duitsland, telefoon: +49 7725 4940 -150, e-mailadres: service@wahlgmbh.com) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor herroeping gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het dat u uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Gevolgen van de intrekking

Als u zich terugtrekt uit dit contract, zullen wij u alle van u ontvangen betalingen terugbetalen, inclusief de kosten van levering (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een ander type levering dan het goedkoopste type standaardlevering dat door ons wordt aangeboden), zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop we op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om ons terug te trekken uit dit contract. We zullen een dergelijke terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel dat u hebt gebruikt voor de oorspronkelijke transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval worden er geen kosten in rekening gebracht als gevolg van een dergelijke terugbetaling. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggestuurd, afhankelijk van wat het vroegst is. 

U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons uw herroeping van dit contract meedeelt, terug te sturen of aan ons te overhandigen. De deadline wordt gehaald als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken. 

U zult de directe kosten van het retourneren van de goederen moeten dragen.  

U bent alleen aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de goederen als gevolg van de behandeling anders dan nodig is om de aard, kenmerken en werking van de goederen vast te stellen.