AANVULLENDE EER+ PRIVACYVERKLARING

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2023

Ons Wereldwijde Privacybeleid legt uit hoe wij, Wahl Clipper Corporation en haar dochterondernemingen ("Wahl" of "Wij"), persoonlijke gegevens verzamelen en gebruiken wanneer u onze online diensten gebruikt waarop ons Wereldwijde Privacybeleid wordt weergegeven (gezamenlijk "Diensten"). We richten deze Aanvullende EER+ Privacyverklaring tot u als u onze Diensten gebruikt en u zich in de Europese Economische Ruimte (EER), het Verenigd Koninkrijk (VK) of Zwitserland (gezamenlijk EER+) bevindt.

Als u zich in de EER bevindt, is de EU Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u zich in het VK bevindt, is de Britse Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing op de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u zich in de EER of het VK bevindt, zijn verwijzingen naar de "AVG" hieronder verwijzingen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze van toepassing is in het land waar u zich bevindt. Als u zich in Zwitserland bevindt, zijn de bepalingen van de Zwitserse federale wet inzake gegevensbescherming (de "FDPA") op u van toepassing, en verwijzingen naar de AVG hieronder zullen analoog worden geïnterpreteerd voor de toepassing van de FDPA.

1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke?

Als u zich binnen de EER+ maar buiten het Verenigd Koninkrijk bevindt wanneer u Wahl online bezoekt, winkelt of zich registreert bij Wahl of een van onze websites of online diensten gebruikt, worden uw persoonlijke gegevens beheerd door Wahl GmbH en kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming Norbert Gaulocher op : Am Erlenbach 2 88662, Überlingen, Duitsland, datenschutz@wahlgmbh.com.

De verwerkingsverantwoordelijke van persoonsgegevens in het VK is Wahl (UK) Limited. De contactgegevens zijn als volgt: Wahl (UK) Limited

Sterling House, Clipper Close, Ramsgate, Kent, CT12 5GG, data.protection@wahl.co.uk.

2. Wat zijn de wettelijke grondslagen voor verwerking?

Voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, verzamelen en verwerken we alleen persoonsgegevens van personen die zich in de EER+ bevinden als er een wettelijke basis voor bestaat. Dergelijke rechtsgrondslagen zijn als volgt:

 • Het is in overeenstemming met uw toestemming, per Art. 6, lid 1, onder a), van de AVG.

 • Het is noodzakelijk voor ons om een contract met u uit te voeren - in het bijzonder de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op onze Services - of stappen te ondernemen op uw verzoek voorafgaand aan het aangaan van het contract, volgens Art. 6(1)(b) van de AVG.

 • Het is noodzakelijk om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, volgens Art. 6(1)(c), bijvoorbeeld als we wettelijk verplicht zijn om persoonsgegevens bekend te maken aan wetshandhavingsinstanties of overheidsinstanties.

 • Het is noodzakelijk voor ons of derden om legitieme belangen na te streven die niet zwaarder wegen dan uw privacy en andere fundamentele belangen, volgens Art. 6, lid 1, onder f), van de AVG. Die legitieme belangen zijn om u en andere gebruikers van onze Services een goede en veilige ervaring te bieden, onze contractuele en wettelijke rechten te beheren en af te dwingen, nieuwe services en functies te ontwikkelen die we u en anderen kunnen bieden, en onze bedrijfsactiviteiten en relaties te beheren met u en derden.

 • Het is noodzakelijk voor onze legitieme belangen, volgens Art. 6(1)(f) van de AVG, om onze wettelijke rechten uit te oefenen of rechtsvorderingen te verdedigen.

 • Het is volgens art. 6(1)(f) van de AVG, om uitvoering te geven aan een fusie, overname, financiële due diligence, reorganisatie, faillissement, curatele, verkoop van bedrijfsactiva of overgang van service naar een andere aanbieder.

 • Wij verwerken alleen gevoelige gegevens voor specifieke doeleinden waarvoor u ons uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven om dit te doen, volgens Art. 9, lid 2, onder a), van de AVG.

3. Op welke basis dragen we persoonsgegevens over de grenzen heen?

We voeren onze Services uit met de hulp van dienstverleners in de Verenigde Staten, het VK en de Europese Unie. Als u instemt met ons gebruik van analyse- en advertentiecookies van derden (zie onze Cookies-kennisgevingspagina), zullen onze analyse- en advertentiepartners uw persoonlijke gegevens verwerken in de Verenigde Staten, het VK en de Europese Unie. We nemen maatregelen om ervoor te zorgen dat dienstverleners en andere ontvangers in de Verenigde Staten een adequaat niveau van gegevensbescherming bieden door passende overeenkomsten voor gegevensoverdracht aan te gaan op basis van modelcontractbepalingen die zijn goedgekeurd door de autoriteiten van uw land. Overeenkomsten voor gegevensoverdracht zijn op verzoek toegankelijk door contact met ons op te nemen via de hierboven vermelde gegevens.

4. Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

Over het algemeen bewaren we persoonlijke gegevens alleen zolang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld (de "Algemene bewaartermijn"), behalve in de volgende situaties:

 • Waar de toepasselijke wetgeving ons verplicht om uw persoonsgegevens te bewaren gedurende een wettelijk voorgeschreven periode na de algemene bewaartermijn, in welk geval we die persoonsgegevens gedurende de wettelijk voorgeschreven periode zullen bewaren voordat ze worden verwijderd;

 • Wanneer uw persoonsgegevens relevant zijn voor mogelijke rechtsvorderingen door of tegen ons, in welk geval wij die persoonsgegevens bewaren zolang de rechtsvorderingen kunnen worden ingediend of, indien deze zijn ingediend, zolang de persoonsgegevens relevant voor de oplossing van de claims of een beroep daarop;

 • Waar we door een gerechtelijk bevel, dagvaarding of andere wettelijke richtlijn worden geïnstrueerd om uw persoonlijke gegevens langer te bewaren dan de algemene bewaartermijn; en

 • Waar we een redelijke periode van extra tijd nodig hebben om te verifiëren dat de doeleinden waarvoor we uw gegevens hebben verzameld niet langer van toepassing zijn en om de gegevens na een dergelijke verificatie te verwijderen.

Als geen van deze uitzonderingen van toepassing is op bepaalde persoonsgegevens, bewaren we persoonsgegevens zo lang als nodig is om het doel te bereiken waarvoor we ze hebben verzameld, wat in de meeste gevallen niet langer is dan 5 jaar.

5. Moet u persoonsgegevens verstrekken?

Er is geen wet of contract waarin staat dat personen in de EER+ onze Services moeten gebruiken. We zullen proberen u te vertellen welke persoonlijke gegevens we van u nodig hebben om bepaalde Diensten of een bepaald kwaliteitsniveau van Diensten aan u te leveren. Als u in die gevallen niet de persoonsgegevens verstrekt die wij van u vragen, kunnen wij u de Diensten of het kwaliteitsniveau van de Diensten niet leveren waar u om verzoekt.

6. Uw rechten

U hebt de volgende rechten, onder voorbehoud van voorwaarden en in sommige gevallen beperkingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming die op u van toepassing is:

 • Om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. Dit omvat het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketing en het recht om bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer we een taak van algemeen belang uitvoeren of onze legitieme belangen of die van een derde nastreven. Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van onze gerechtvaardigde belangen of die van een derde partij, of in het algemeen belang, kunt u bezwaar maken tegen deze verwerking en zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens staken, tenzij de verwerking is gebaseerd op dwingende gerechtvaardigde gronden of om juridische redenen nodig is. Wanneer we uw persoonlijke gegevens gebruiken voor direct marketing voor onze eigen producten en diensten, kunt u altijd bezwaar maken en u afmelden voor toekomstige marketingberichten met behulp van de afmeldlink in dergelijke berichten.

 • Om van ons een bevestiging te krijgen of uw persoonsgegevens worden verwerkt en, indien dat het geval is, om toegang te vragen tot details over hoe wij uw persoonsgegevens verwerken en kopieën van de persoonsgegevens.

 • Om een kopie van uw persoonlijke gegevens over te dragen of te ontvangen in een bruikbaar en draagbaar formaat als we deze verwerken op basis van uw toestemming of een contract met u.

 • Om van ons de rectificatie van onjuiste persoonlijke gegevens over u te verkrijgen.

 • Om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te wissen voor zover dit niet vereist is voor wettelijk vereiste doeleinden of voor zover er een uitzondering op het wissen van toepassing is onder de toepasselijke wetgeving.

 • Om uw toestemming te allen tijde met toekomstig effect in te trekken als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van toestemming.

 • Om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens aan te vragen, in welk geval deze alleen voor bepaalde doeleinden door ons worden gemarkeerd en verwerkt.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, maar we raden u aan om eerst contact met ons op te nemen als u vragen of opmerkingen heeft. U kunt hier een lijst met toezichthoudende autoriteiten in de EER, het VK en Zwitserland en hun respectievelijke contactgegevens bekijken:

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@wahlclipper.com of een e-mail te sturen naar::

Wahl Clipper Corporation

2900 North Locust Street

Sterling, Illinois 61081 

(844) 999-0307