GEBRUIKSVOORWAARDEN 

1. DRAAGWIJDTE

1.1   De volgende gebruiksvoorwaarden ("Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de website nl.wahl.com ("Website"). De website wordt beheerd door Wahl GmbH, met maatschappelijke zetel te Villinger Straße 4, 78112 St, Georgen, Duitsland, telefoon: +49 7725 4940 -0, fax: +49 7725 4940 -145, e-mail: info@wahlgmbh.com ("Aanbieder", "wij", "onze", "ons"). 

1.2   "Gebruiker", "u" of "uw" in de zin van deze Gebruiksvoorwaarden verwijst naar alle Gebruikers die de Website bezoeken, zich registreren op de Website of producten kopen  via de Website. 

2. INHOUD

2.1   De Website biedt zijn Gebruikers informatie, de mogelijkheid van registratie om een klantenaccount te openen en het beheer van de klantenaccount. 

2.2   De Website biedt ook de mogelijkheid om producten online te kopen ("Online Shop"). Voor bestellingen van de producten die op de Website worden vermeld, zijn de Online Voorwaarden van Verkoop [link invoegen] van de Online Shop aanvullend van toepassing. 

3. REGISTRATIE VAN EEN KLANTENACCOUNT

3.1   U kunt zich registreren op de Website en een klantenaccount openen door het registratieformulier in te vullen met uw voornaam, achternaam, e-mailadres en een wachtwoord ("Registratiegegevens")) op de Website. De registratiegegevens die u tijdens het registratie proces hebt verstrekt, moeten correct zijn. U kunt eventuele invoerfouten constateren en corrigeren voordat u het registratieformulier indient. 

3.2   Er is geen wettelijke aanspraak op de registratie. Zo kan de Aanbieder de voltooiing van de registratie weigeren door het aanbod niet te accepteren (= registratieverzoek door op "Account aanmaken" te klikken) zonder redenen. 

3.3   Nadat u op "Account maken" hebt geklikt, ontvangt u een orderbevestiging, die automatisch wordt verzonden naar het e-mailadres dat tijdens het registratieproces is opgegeven. Door het klantenaccount te verstrekken, accepteert de Aanbieder uw aanbod door deze Gebruiksvoorwaarden op te nemen. De contractvoorwaarden worden door de Aanbieder opgeslagen na het sluiten van het contract, maar zijn niet langer toegankelijk voor u. Het contract wordt in het Duits gesloten. 

3.4   Het klantenaccount kan worden gebruikt om uw registratiegegevens te bewerken.  U kunt aanvullende persoonlijke informatie in uw klantenaccount verstrekken met het oog op het verwerken van de bestelling in overeenstemming met de Online Verkoopvoorwaarden, zoals een factuuradres. 

3.5   Registratie mag alleen worden uitgevoerd door personen ouder dan 18 jaar.

3.6   U bent verplicht om de Registratie Data voor uw klantenaccount, in het bijzonder het wachtwoord, veilig op te slaan tegen toegang van derden. Een openbaarmaking van deze gegevens aan derden is niet toegestaan. 

3.7   U dient de Aanbieder onmiddellijk op de hoogte te stellen in geval van een vermoeden van mogelijk misbruik van de Registratiegegevens. In dat geval heeft de Aanbieder het recht om elke toegang van u tot uw klantenaccount te blokkeren. U bent aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het ongeoorloofde gebruik van de Registratie Data door derden, tenzij u niet verantwoordelijk bent voor het ongeoorloofde gebruik. 

4. CONTRACTDUUR, BEËINDIGING

4.1   Het contract met betrekking tot het klantenaccount begint met uw registratie op de Website.

4.2   Het gebruikscontract kan door beide partijen op elk moment zonder opgaaf van redenen worden beëindigd. Als u vraagt om verwijdering van uw klantenaccount, wordt dit beschouwd als een beëindiging. In geval van beëindiging vervalt de registratie en verliest u het recht op toegang tot uw klantenaccount en de inhoud ervan.  

4.3   Wij behouden ons het recht voor om uw toegang tijdelijk of permanent te blokkeren en/of in te trekken in geval van schending van deze Gebruiksvoorwaarden zonder opgaaf van redenen en om het gebruikscontract te beëindigen door een buitengewone beëindiging uit te vaardigen. Dit geldt met name als u 

  1. verkeerde gegevens verstrekken bij registratie, en/of 
  2. toegangsgegevens, met name het wachtwoord, openbaar te maken zonder daartoe gemachtigd te zijn.

5. AANSPRAKELIJKHEID EN SCHADECLAIMS

5.1   Wij aanvaarden geen enkele garantie of aansprakelijkheid dat de Website de klok 24 uur per dag beschikbaar is. Dit geldt in het bijzonder in het geval dat de Website niet-functioneel wordt als gevolg van externe aanvallen.

5.2   Onze aansprakelijkheid voor gebreken in kwaliteit en eigendom van de informatie die beschikbaar is op de Website is beperkt tot aansprakelijkheid voor frauduleus verborgen gebreken. 

5.3   Daarnaast zijn wij alleen aansprakelijk voor opzet of grove schuld. Dit geldt niet voor enige verplichte wettelijke aansprakelijkheid, in het bijzonder voor aansprakelijkheid op grond van de Duitse productaansprakelijkheidswet (Produkfthaftungsgesetz). 

6. WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

6.1   Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden zullen worden aangekondigd op de Website en per e-mail aan geregistreerde gebruikers worden meegedeeld. Indien u deze wijzigingen niet binnen vier weken na ontvangst van de kennisgeving afwijst, worden de wijzigingen geacht te zijn overeengekomen. De afwijzing moet in tekstvorm worden verstrekt. Wij zullen u uitdrukkelijk informeren over het recht om te weigeren en de gevolgen van stilzwijgen. 

6.2   Als u weigert, behouden wij ons het recht voor om het gebruikscontract te beëindigen in overeenstemming metparagraaf 4.2 hierboven. In dat geval moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik van de Website. 

7. ALLERLEI

7.1   Het gebruikscontract, inclusief deze Gebruiksvoorwaarden, is de volledige overeenkomst van de partijen met betrekking tot het onderwerp van het contract en vervangt alle eerdere overeenkomsten, schriftelijk of mondeling, tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp van dit gebruikscontract. Eventuele algemene voorwaarden van u zijn niet van toepassing, zelfs als we ze niet uitdrukkelijk hebben afgewezen. 

7.2   Alle wijzigingen en aanvullingen op de gebruiksovereenkomst en kennisgevingen die nodig zijn voor de uitvoering ervan vereisen dat de tekstvorm effectief is. De tekstformuliervereiste kan alleen in tekstvorm worden overruled. 

7.3   Op de gebruiksovereenkomst is het Duitse recht van toepassing.

7.4   Als u een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijke bijzondere activa (Sondervermögen) bent, is München, Duitsland de exclusieve plaats voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met dit contract. 

7.5   Als een bepaling van het gebruikscontract of van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig, niet-afdwingbaar of een leemte wordt geacht, worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen niet beïnvloed of aangetast.